Privacyreglement van onze praktijk

Algemeen
Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor de financiële afhandeling van de geboden zorg.

De plichten van de praktijk
Fysiotherapie de Colvenier is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

–  Uw gegevens worden verzameld uitsluitend voor de volgende doeleinden:

    • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
    • voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan, als uw gegevens hiervoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem);
    • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Als uw gegevens hiervoor worden gebruikt zullen ook deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn;
    • financiële afhandeling van de geboden zorg met u dan wel uw zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

–  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
–  U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
–  Alle medewerkers binnen Fysiotherapie de Colvenier hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
–  Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
–  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysiotherapie de Colvenier hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis, deze bevindt zich in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw huidige fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De huidige fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat u uw huidige fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen, wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.